Ratos offentliggör tillägg till erbjudandehandling

2010-07-06

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ
 OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller
inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller Japan.
Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i
dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter
ytterligare erbjudandehandlingar, registrering eller andra åtgärder utöver vad
som följer av svensk rätt.
Ratos offentliggör idag tillägg till tidigare offentliggjord erbjudandehandling avseende Ratos kontanterbjudande till aktieägarna i HL Display att överlåta samtliga aktier av serie B i HL Display till Ratos.
Tillägget till erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av att HL Displays styrelse den 5 juli 2010 offentliggjorde ett uttalande avseende Ratos erbjudande.
Tillägget till erbjudandehandlingen finns tillgängligt på www.ratos.se, www.abgsc.se och www.remium.se.
Anmälningsperioden för erbjudandet förväntas löpa från och med den 23 juni 2010 till och med den 13 augusti 2010.
Stockholm den 6 juli 2010 Ratos AB Styrelsen

För ytterligare information: Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00 Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63

Kommande informationstillfällen från Ratos: Delårsrapport januari - juni 2010 20 augusti 2010
Delårsrapport januari - september 2010 4 november 2010

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 15 miljarder kronor och börsvärdet till cirka 32 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, Haglöfs, HL Display, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, SB Seating, Superfos och Övriga innehav.