Ratos: Ratos avyttrar Jøtul

2018-02-12


Pressmeddelande  12 februari 2018

Ratos har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i dotterföretaget Jøtul A/S (Jøtul), en norsk marknadsledande tillverkare av braskaminer med global distribution, till OpenGate Capital till ett företagsvärde om ca 360 MNOK (enterprise value). Försäljningen ger en beräknad positiv resultateffekt om ca 40 Mkr. Investeringen har medfört en negativ genomsnittlig årlig avkastning (IRR).

Jøtul grundades 1853 och tillverkar braskaminer och kassetter. Jøtul är ett världsledande varumärke med global distribution och starka marknadspositioner. Tillverkningen sker huvudsakligen i egen regi i Norge, Danmark, USA och till viss del via partners.

Fokus de senaste åren har varit att effektivisera verksamheten för att förbättra lönsamheten, vilket givit resultat under 2017, då bolaget uppvisade tillväxt och en förbättring av det operativa EBITA-resultatet. Jøtuls omsättning och operativa EBITA uppgick till 898 MNOK respektive 11 MNOK för rullande 12 månader per den 30 september 2017.

- Det är glädjande att se att den positiva trenden med förbättrat operativt resultat som inleddes 2014 har fortsatt under 2017 och att bolaget under VD Nils Agnar Brunborgs ledning har en bra grund att utvecklas vidare från. Marknadsefterfrågan har varit volatil och haft en negativ utveckling under Ratos ägarperiod och mot bakgrund av detta har bolaget haft en omsättning- och resultatutveckling som vi inte varit nöjda med. De åtgärder som genomförts under de tre senaste åren har förbättrat produktionseffektiviteten och sänkt kostnadsbasen, samtidigt har satsningar på produktutveckling stärkt bolagets långsiktiga konkurrenskraft. Ratos har ägt Jøtul sedan 2006 och vi tycker att tidpunkten är lämplig för bolaget att utvecklas vidare med en ny ägare, säger Johan Rydmark, Investment Director på Ratos.

Avtal har ingåtts om försäljning av samtliga aktier, vilket för Ratos del motsvarar en ägarandel om 93%. Företagsvärdet (enterprise value) uppgår till cirka 360 MNOK. Försäljningen ger en beräknad positiv resultateffekt om cirka 40 Mkr. Investeringen har medfört en negativ årlig genomsnittlig avkastning (IRR). Försäljningen förväntas slutföras under första kvartalet 2018.

För ytterligare information:
Johan Rydmark, Investment Director, Ratos, 08-700 17 25
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2017                                             16 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018                                  3 maj 2018
Årsstämma 2018                                                           3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                                    17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018                         25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 14 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Konsumentvaror/Handel och Bygg. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 13 400 medarbetare.