Ratos: Ratos avyttrar Sophion Bioscience

2017-05-11


Pressmeddelande 11 maj 2017
 
Ratos dotterbolag Sophion Holding AB har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Sophion Bioscience A/S till Sapphire Bioscience Holding ApS, ett nybildat förvärvsbolag kontrollerat av Thais Johansen, verkställande direktör i Sophion Bioscience A/S. Försäljningen förväntas inte ge någon betydande exitresultateffekt för Ratos.

Sophion Bioscience var tidigare ett av två affärsområden i Ratos dotterbolag Biolin Scientific vars ena affärsområde Analytical Instruments avyttrades i december 2016. I samband med att Analytical Instruments avyttrades har Sophion Bioscience drivits som ett självständigt bolag i Ratos och redovisats som övrig nettotillgång i Ratos-koncernen. Sophion Bioscience är en dansk tillverkare inom Automated Patch Clamping (APC) och säljer instrument, testplattor samt servicetjänster. Bland kunderna finns flertalet större läkemedelsbolag.

Eftersom Thais Johansen är verkställande direktör i Sophion Bioscience omfattas aktieöverlåtelsen av 16 kap aktiebolagslagen (de sk Leo-reglerna) och är således villkorad av att Ratos bolagsstämma godkänner den. Köpeskillingen för samtliga aktier i Sophion Bioscience uppgår till 60 Mkr. Bolaget har idag cirka 50 anställda och en årlig omsättning om cirka 100 Mkr. Bolaget har under de senaste åren haft en vikande resultatutveckling och det operativa EBITA-resultatet uppgick till cirka -0,6 Mkr för 2016.

Avyttringen förväntas inte ge någon betydande exitresultateffekt för Ratos.

Kallelse till extra bolagsstämma, som planeras hållas i juni, kommer att offentliggöras i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

För ytterligare information:
Magnus Agervald, vd Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2017                       17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017             14 november 2017


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 14 200 medarbetare.