Ratos: Ratos beslutar om obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier av serie C

2017-05-16


Pressmeddelande 16 maj 2017

Styrelsen i Ratos AB (publ) har den 16 maj 2017 fattat beslut om en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier av serie C, för en sammanlagd inlösenlikvid om 1 300 miljoner kronor.

I enlighet med inlösenförbehållet i Artikel 6, punkt 5 i bolagsordningen har styrelsen för Ratos beslutat minska bolagets aktiekapital med 2 614 500 kronor, dvs från 1 023 658 322 kronor till 1 021 043 822 kronor, genom obligatorisk inlösen av 830 000 preferensaktier av serie C. Den sammanlagda inlösenlikviden uppgår till 1 300 miljoner kronor motsvarande 1 837,50 kronor per preferensaktie av serie C. Eftersom Ratos har återköpt 122 592 preferensaktier av serie C kommer inlösenlikvid endast utbetalas avseende utestående 707 408 preferensaktier av serie C.

För inlösen av preferensaktier av serie C gäller följande:

  • I enlighet med Artikel 6, punkt 5 i bolagsordningen ska inlösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie C uppgå till 1 837,50 kronor per preferensaktie, vilket motsvarar 105 procent av det belopp som betalades för varje preferensaktie vid emissionen av preferensaktier av serie C.
  • Avstämningsdag för inlösen är den 13 juni 2017. Aktieägare som önskar avyttra preferensaktier av serie C bör observera att sista dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 9 juni 2017.
  • Då samtliga preferensaktier av serie C kommer att lösas in, behöver inte preferensaktieinnehavare vidta någon åtgärd i samband med inlösenförfarandet.
  • Utbetalning av inlösenbeloppet om 1 837,50 kronor per preferensaktie av serie C kommer att ske den 16 juni 2017. Utbetalning sker till det bankkonto som är kopplat till respektive innehavares VP-konto. För aktieägare som har sina preferensaktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare sker utbetalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Tidplan för inlösenförfarandet

9 juni 2017           Sista dag för handel med Ratos preferensaktie av serie C på Nasdaq Stockholm

13 juni 2017         Avstämningsdag

16 juni 2017         Utbetalning av inlösenlikvid

För frågor vänligen kontakta:
Magnus Agervald, vd Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2017                       17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017             14 november 2017

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 14 200 medarbetare.