Ratos: Ratos presenterar uppdaterad strategisk agenda

2017-06-12


Pressmeddelande 12 juni 2017 

Ratos presenterar i samband med kapitalmarknadsdagen idag en uppdaterad strategisk agenda. Genom ökat värdeskapande och högre resultatnivåer i portföljbolagen vill Ratos på sikt lägga grunden för en till större del kassaflödesgenererad finansiering av Ratos-aktiens framtida utdelning. Investeringsintervallen vid nya investeringar har uppdaterats och de centrala förvaltningskostnaderna har genom interna effektiviseringar sänkts. Ratos har valt sex sektorer att fokusera sitt förvärvs- och bolagsutvecklingssarbete på framöver.

Ratos vd Magnus Agervald kommenterar:

- Ratos kommer fortsätta att drivas med samma affärsidé men med ökat fokus på förvärvs och bolagsutvecklingsarbete inom sex sektorer. Vi ser att Ratos har en unik position på marknaden med vår flexibla investeringshorisont, starka varumärke och historia och en transparent och värdedriven kultur. Vi har dessutom en bred kompetens, stort nätverk och lång erfarenhet inom företagsutveckling, säger Ratos vd Magnus Agervald.

- För att ha större flexibilitet att göra nya förvärv förändrar vi vårt lägsta investeringsintervall samt sänker det övre intervallet för att skapa bättre riskspridning i portföljen. Vi jobbar tätt med våra portföljbolag för att vidta åtgärder snabbare men även fortsätta investera och satsa på förbättringsprogram i de bolag som vi anser har fortsatta möjligheter. Genom högre resultatnivåer i våra portföljbolag och genom att äga vissa bolag en längre tid är vår målsättning att på sikt kunna finansiera en större del av Ratos-aktiens utdelningar genom kassaflöde från portföljbolagen.

- Förutom dessa initiativ har vi under en tid arbetat med att effektivisera vår egen organisation och våra interna processer vilket har möjliggjort en sänkning av våra centrala kostnader. Ratos har gått från operativa förvaltningskostnader på 261 Mkr för 2016 till idag 150 Mkr på framåtblickande årsbasis.

Förändrade investeringskriterier
För att ha en större flexibilitet att göra nya förvärv tas det tidigare lägsta investeringsintervallet om 250 Mkr i aktievärde bort. Målsättningen vid nya förvärv är istället att det aktuella bolaget ska ha potentialen att kunna växa till 0,5 miljarder i aktievärde de närmsta fem åren. Det högre investeringsintervallet har sänkts från 5 miljarder till 2 miljarder i aktievärde för att skapa bättre balans och riskspridning i portföljen.

Långsiktigt ägande ger möjlighet till finansiering av Ratos-aktiens utdelning
Ratos möjlighet till långsiktigt ägande är en styrka i många investeringar, särskilt partnerskapsaffärer där vi utvecklar bolag tillsammans med tidigare ägare. Att äga och utveckla lönsamma bolag under lång tid ger en möjlighet att erhålla löpande kassaflöden från dessa portföljbolag. Utdelningen av Ratos stamaktie ska i framtiden delvis kunna finansieras av löpande kassaflöde från portföljbolagen. Ratos kommer därmed äga vissa bolag under en längre tid samt arbeta för att minska skuldnivån i bolagen för att möjliggöra utdelningar från dessa.

Fokus på snabbare förändring
Vi ökar vår otålighet med de bolag som inte levererar önskvärda resultat genom att vidta åtgärder snabbare samt fortsätta investera och satsa på förbättringsprogram i de bolag som vi anser har fortsatta goda möjligheter.

För att på ett mer effektivt sätt bygga kompetens och internt strukturkapital har Ratos förändrat sitt arbetssätt och delat upp investeringsorganisationen i sex sektorer; Business Services, Construction, Consumer/Retail/Leisure, Healthcare/Lifescience, Industrials och TMT (Technology, Media, Telecom). För att effektivt stödja utvecklingen i bolagen har Ratos även lanserat ett antal operativa fokusområden. Exempel på sådana är Inköp, Digitalisering och Hållbarhet.

Ratos centrala kostnader
Ratos centrala organisation har under det senaste året genomgått effektiviseringar vilket bidragit till en mindre organisation och därmed lägre centrala operativa förvaltningskostnader. Ratos operativa förvaltningskostnader bedöms framöver vara cirka 150 Mkr på årsbasis (att jämföra med 261 Mkr för 2016) exklusive transaktions- och finanskostnader.

Presentationer till dagens kapitalmarknadsdag finns att tillgå på www.ratos.se

För ytterligare information:
Magnus Agervald, vd, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2017              17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017  14 november 2017


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 14 200 medarbetare.