Ratos: Ratos valberedning och årsstämma 2018

2017-10-25


Pressmeddelande 25 oktober 2017 

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 3 maj 2018 på Skandiascenen, Cirkus, i Stockholm.

I enlighet med beslutad princip för tillsättande av valberedning på Ratos årsstämma 2016 meddelas härmed att bolagets större ägare/ägargrupper har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Jonas Wiström som sammankallande.

I valberedningen ingår:

 • Ragnar Söderberg, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse, samt närståendes innehav
 • Jan Söderberg, eget och närståendes innehav 
 • Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav
 • Erik Brändström, utsedd av Spiltan Fonder AB
 • Håkan Roos, utsedd av Roosgruppen AB
 • Jonas Wiström, ordförande i Ratos styrelse

Valberedningen har utsett Ragnar Söderberg till sin ordförande.

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2018 års årsstämma avseende:

 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
 • arvode till styrelse och revisorer
 • val av ordförande för stämman
 • i förekommande fall ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till helena.jansson@ratos.se (rubricera "Till Valberedningen") eller brev till Ratos Valberedning, Helena Jansson, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm, senast den 31 januari 2018.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 15 mars 2018, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information:
Ragnar Söderberg, valberedningens ordförande, 070-232 91 81
Jonas Wiström, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 00

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2017             14 november 2017
Bokslutskommuniké 2017                                 16 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018                      3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                        17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018             25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 14 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Konsumentvaror/Handel och Bygg. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 13 400 medarbetare.