Ratos säljer Bisnode till Dun & Bradstreet

Regulatorisk information 2020-10-08

Transaktionen utgör en del i utvecklingen av Ratos till en bolagsgrupp med fokus på lönsam tillväxt.


  • Ratos säljer data- och analysföretaget Bisnode till Dun & Bradstreet för en köpeskilling baserad på ett enterprise value om cirka 7 200 MSEK, motsvarande 13,8 gånger EV/EBITA.

  • Försäljningen av Ratos ägarandel om 70% motsvarar en köpeskilling om cirka 3 900 MSEK, vilket medför en koncernmässig reavinst om cirka 2 000 MSEK. I tillägg kommer Ratos erhålla en utdelning från Bisnode under det fjärde kvartalet 2020, uppgående till 175 MSEK.

  • 25% av köpeskillingen utgörs av aktier i Dun & Bradstreet som är noterat på New York Stock Exchange. Ratos vd Jonas Wiström kommer att ingå i Dun & Bradstreet International Strategic Advisory Board.

  • Bisnode har under de senaste fyra åren fördubblat lönsamheten. Affären möjliggör ökad tillväxt genom Dun & Bradstreets internationella räckvidd och bolagens gemensamma globala kundbas.  

  • Transaktionen utgör ytterligare ett steg i utvecklingen av Ratos och skapar finansiella förutsättningar för accelererad lönsam tillväxt och förvärv.

Ratos AB (“Ratos”) har tecknat avtal om att sälja hela sitt 70-procentiga innehav i Bisnode AB (“Bisnode”), exklusive verksamheten i Belgien, till Bisnodes samarbetspartner Dun & Bradstreet för ett enterprise value om cirka 7 200 MSEK, motsvarande 13,8 gånger EV/EBITA och en köpeskilling om cirka 3 900 MSEK. I tillägg kommer Ratos erhålla en utdelning från Bisnode under det fjärde kvartalet 2020, uppgående till 175 MSEK. 75% av köpeskillingen utgörs av kontant betalning och 25% av aktier i Dun & Bradstreet Holdings, Inc., motsvarande cirka 1% av utestående aktier. Även Bonnier säljer sitt 30-procentiga innehav i Bisnode till Dun & Bradstreet. Transaktionen förutsätter sedvanliga myndighetsgodkännanden, vilka beräknas erhållas i början av 2021.


”Det här är en bra affär för Ratos som dessutom gör att vi frigör kapital och kan höja tempot i vår affärsplan, med ambitionen att investera i organisk tillväxt och marginaltillväxt i den befintliga portföljen samt tilläggs- och potentiella nyförvärv. Försäljningen utgör ett viktigt steg i omvandlingen av Ratos till en bolagsgrupp med fokus på lönsam tillväxt”, kommenterar Jonas Wiström, vd och koncernchef för Ratos.


Bisnode har under de senaste fyra åren genomgått en framgångsrik utveckling där fokus legat på förbättrat kunderbjudande, stabilitet och lönsamhet. Under perioden har rörelsemarginalen fördubblats från 7% till 14% för rullande 12 månader. Framtida tillväxt som syftar till att ta en ledande position förutsätter att Bisnode deltar i den konsolidering som pågår på den alltmer globala marknaden för data- och analys. Genom affären får Bisnode tillgång till Dun & Bradstreets globala räckvidd, expertis och marknadsledande lösningar.


”Ratos omvandling till en bolagsgrupp utgår ifrån att vi ska äga bolag som är eller kan bli marknadsledande. I Bisnode har vi inte möjlighet att på egen hand investera i att skapa en marknadsledande position inom marknaden för data- och analys. Vi deltar dock gärna i konsolideringen tillsammans med en globalt ledande partner som kan skapa stora synergier med Bisnode, vilket vi möjliggör genom transaktionen. Det känns även tillfredsställande att ha hittat en bra lösning på det affärsmässiga beroendet som Bisnode sedan 2003 haft till Dun & Bradstreet i egenskap av återförsäljare”, säger Jonas Wiström.


Dun & Bradstreet är ledande i branschen för data- och analys och deras erbjudande inom bland annat kreditupplysnings- och marknadsföringstjänster står för en ökande andel av Bisnodes omsättning och uppgår i dagsläget till ungefär 33%. Bolagen har haft ett nära samarbete under närmare två decennier och kompletterar varandra väl geografiskt. Bisnode har en stark position i Nord- och Centraleuropa medan Dun & Bradstreet är marknadsledare i USA och har en ledande position på ett flertal internationella marknader, inklusive en stark marknadsposition i Storbritannien. Genom samgåendet blir Bisnode en naturlig plattform för Dun & Bradstreet i Nord- och Centraleuropa samtidigt som möjligheter skapas att realisera skalfördelar inom bland annat försäljning, produktutveckling, datakällor och analys.


Övrig finansiell information
Ratos ägande i Dun & Bradstreet efter tillträdesdagen uppgår till cirka 1%, motsvarande cirka 1 000 MSEK baserat på Dun & Bradstreets genomsnittliga volymviktade stängningskurs under de senaste 20 handelsdagarna fram t.o.m. den 6 oktober 2020.


Bisnodes belgiska verksamhet värderas i affären till ett enterprise value om 42 MSEK, men ingår inte i transaktionen då bolaget skiljer sig kraftigt från Bisnodes övriga verksamhet och saknar synergier för Dun & Bradstreet. Ratos avsikt är att avyttra verksamheten separat.


Ratos fortsatta utveckling mot en bolagsgrupp med fokus på lönsam tillväxt
Under de senaste två åren har Ratos fokus legat på att stabilisera gruppen och öka lönsamheten i bolagen. EBITA rullande 12 månader (per den 30 juni 2020) uppgick till 1 573 MSEK (829 MSEK). Under det första halvåret 2020 uppvisade 11 av 12 bolag i bolagsgruppen ett förbättrat resultat.


Ratos ledning bedömer att det finns utrymme för ytterligare lönsamhetsförbättringar och organisk tillväxt inom bolagsgruppen. Ett flertal bolag har nått en stabilitet och lönsamhetsnivå som även möjliggör tillväxt genom förvärv. Försäljningen av Bisnode skapar finansiella förutsättningar för att genomföra de tilläggs- och potentiella nyförvärv som utgör en del av planen för att bygga Ratos vidare.


----


Presskonferens och video/telefonkonferens
Jonas Wiström, vd och koncernchef kommer torsdagen den 8 oktober, klockan 10.00 att hålla en press- och video/telefonkonferens. Presskonferensen hålls på Ratos huvudkontor, Drottninggatan 2. Endast föranmälda deltagare får delta på plats. Anmälan sker via e-mail till anna.ringberg@ratos.com. Notera att antalet platser är begränsat med anledning av Covid-19.


För att delta i telefonkonferensen, ring +46 8 505 583 55 eller gå till webblänken https://tv.streamfabriken.com/2020-10-08-press-conference. Presentationsmaterialet återfinns på Ratos webbsida: www.ratos.com.


I anslutning till press- och video/telefonkonferensen kommer Stephen C. Daffron, President Dun & Bradstreet, att presentera sin syn på transaktionen och vara tillgänglig för frågor.


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl. 05.45 CEST.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Wiström, vd Ratos, +46 70 868 40 50
Helene Gustafsson, IR och presschef, +46 70 868 40 50, helene.gustafsson@ratos.com

 

Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.


Om Bisnode
Bisnode är en ledande europeisk leverantör av data och analyser. Bolaget hjälper företag att hitta och hantera kunder under hela kundens livscykel. Med Bisnodes Smart Data-metod kan företag öka intäkter och minimera förluster. Bisnode är den största strategiska allianspartnern för Dun & Bradstreet. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm och har 2 100 anställda i 19 länder. Verksamheten omsatte per den 30 juni 2020 rullande 12 månader 3 754 MSEK med en EBITA om 522 MSEK. 1/3 av intäkterna kommer från bolagets strategiska partner Dun & Bradstreet.


Om Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet är en ledande global leverantör av affärsbeslutsdata och analyser som gör det möjligt för företag över hela världen att förbättra sina affärsresultat. Genom Dun & Bradstreet's lösningar levereras insikter som ger kunderna möjlighet öka sina intäkter, sänka kostnader, minska riskerna och transformera sina affärer. Sedan 1841 har bolag av alla storlekar förlitat sig på Dun & Bradstreet för att hjälpa dem att hantera risker och skapa möjligheter.