Ratos säljer Nordic Cinema Group - exitvinst cirka 900 Mkr

2015-04-28


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har ingått avtal om försäljning av dotterföretaget Nordic Cinema Group, den ledande biografaktören i Norden och Baltikum, till Bridgepoint. Försäljningspriset uppgår till ca 4 700 Mkr (enterprise value) och Ratos erhåller ca 1 700 Mkr för sin andel av aktierna. Försäljningen ger en exitvinst om ca 900 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om ca 42%. Försäljningen är villkorad av berörda myndigheters godkännande.

Ratos förvärvade Finnkino år 2011, den ledande biografkedjan i Finland och Baltikum. Nordic Cinema Group (NCG) bildades två år senare genom en sammanslagning av Bonnierägda SF Bio och Ratosägda Finnkino och är idag den ledande biografaktören i Norden och Baltikum med 66 helägda biografer med 444 salonger i cirka 50 större städer samt delägare i ytterligare 48 biografer. NCG verkar med fyra starka varumärken på sex marknader, SF Bio i Sverige, Finnkino i Finland, SF Kino i Norge samt Forum Cinemas i Estland, Lettland och Litauen. 2014 omsatte Nordic Cinema Group 2 612 Mkr och EBITA uppgick till 366 Mkr.

- Vi har tillsammans med Bonnier skapat en stark nordisk bioaktör, med en ledande marknads­position och god lönsamhet. Detta skapar bra förutsättningar för bolaget framöver, och möjliggör fortsatta satsningar på moderna biografer och utveckling av kunderbjudandet. Bolaget är väl positionerat för att fortsätta leverera spännande filmupplevelser i framtiden. Ett starkt fokus på värdeskapande genom hela innehavsperioden gav en god avkastning och ledde till en bra affär för Ratos, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

I april 2011 förvärvade Ratos Finnkino och i maj 2013 genomfördes sammanslagningen mellan SF Bio och Finnkino vilket bildade NCG där Ratos erhöll en ägarandel om ca 58% i den nya koncernen. Ratos nettoinvesterade kapital uppgår till ca 360 Mkr. Övriga ägare är Bonnier (40%) samt styrelse och ledning.

Ratos har ingått avtal med Bridgepoint om försäljning av hela sitt innehav till ett aktievärde för Ratos andel om ca 1 700 Mkr. Försäljningen ger en uppskattad exitvinst om ca 900 Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om ca 42%.

Försäljningen är villkorad av berörda myndigheters godkännande och väntas slutföras under sommaren.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:  
Delårsrapport januari-mars 2015 7 maj 2015
Delårsrapport januari-juni 2015 14 augusti 2015
Delårsrapport januari-september 2015 6 november 2015

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula och Nordic Cinema Group. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 21 miljarder kronor.