Ratos valberedning och årsstämma 2021

2020-10-14

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 5 maj 2021 på Skandiascenen, Cirkus, i Stockholm.


I enlighet med beslutad princip för tillsättande av Ratos valberedning meddelas härmed att bolagets större ägare/ägargrupper har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Per-Olof Söderberg som sammankallande.


I valberedningen ingår:


 • Jenny Parnesten, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse, samt eget och närståendes innehav
 • Jan Söderberg, eget innehav
 • Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav
 • Erik Brändström, utsedd av Spiltan Fonder AB
 • Martin Gärtner, utsedd av SEB Investment Management
 • Per-Olof Söderberg, ordförande i Ratos styrelse

Valberedningen har utsett Jenny Parnesten till sin ordförande.


I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2021 års årsstämma avseende:


 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
 • arvode till styrelse och revisorer
 • val av ordförande för stämman
 • i förekommande fall ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till helena.jansson@ratos.com (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Ratos Valberedning, Helena Jansson, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm, senast den 31 januari 2021.


Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 17 mars 2021, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

 

För ytterligare information:
Jenny Parnesten, valberedningens ordförande, 070-742 51 77
Per-Olof Söderberg, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 98
 


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.