Ratos valberedning och årsstämma 2024

2023-09-12

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 26 mars 2024 på Grand Hôtel, lokal Studio Stockholm, i Stockholm.


I enlighet med beslutad princip för tillsättande av Ratos valberedning meddelas härmed att bolagets större ägare/ägargrupper har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Per-Olof Söderberg som sammankallande.

I valberedningen ingår:
 


 • Jenny Parnesten, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse, samt eget och närståendes innehav
 • Jan Söderberg, eget innehav
 • Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse, samt eget innehav
 • Erik Brändström, utsedd av Spiltan Fonder
 • Katarina Hammar, utsedd av Nordea Funds
 • Per-Olof Söderberg, ordförande i Ratos styrelse


Valberedningen har utsett Jenny Parnesten till sin ordförande.

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2024 års årsstämma avseende:
 


 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
 • arvode till styrelse och revisorer
 • val av ordförande för stämman
 • i förekommande fall ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning


Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till helena.jansson@ratos.com (rubricera ”Till Valberedningen”) eller brev till Ratos Valberedning, Helena Jansson, Ratos AB, Mailbox 511, 114 11 Stockholm, senast den 31 januari 2024.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 6 februari 2024, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.


För ytterligare information:
Jenny Parnesten, valberedningens ordförande, 070-742 51 77
Per-Olof Söderberg, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 00


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 33 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.