RÄTTELSE: Ratos: Kallelse till årsstämma i Ratos AB (publ)

Regulatorisk information 2017-03-03


Detta är en rättelse av offentliggörandet från 08:45 03.03.2017 CET. Anledning till rättelse: Korrigeringen avser tidsangivelse för stämmans start och insläpp i den svenska pressreleasen. Bifogad pdf-fil var korrekt. Den engelska översättningen är korrekt.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2017 kl. 10.30 CET.

Aktieägarna i Ratos AB (publ), org.nr 556008-3585, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 april 2017 kl 14.00 på Skandiascenen på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Insläpp till årsstämman samt servering av kaffe med bulle sker från kl 13.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 mars 2017,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 31 mars 2017.

Anmälan om deltagande kan göras via hemsidan www.ratos.se, per telefon 08-518 01 550 på vardagar kl 9.00-16.00 eller skriftligen under adress Computershare AB, "Ratos årsstämma 2017", Box 610, 182 16 Danderyd. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 31 mars 2017. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasse­ringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast fredagen den 31 mars 2017 under adress Computer-share AB, "Ratos årsstämma 2017", Box 610, 182 16 Danderyd. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.ratos.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Anförande av verkställande direktören.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 8. Eventuella frågor om 2016 års verksamhet.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Beslut dels om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdagar för utdelning.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
 14. Val av styrelse och revisor.
 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Styrelsens förslag till beslut avseende utställande av köpoptioner samt överlåtelse av egna aktier.
 17. Styrelsens förslag till beslut om utfärdande av syntetiska optioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Ratos.
 18. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 19. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
 20. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B i samband med företagsförvärv.
 21. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie C och/eller serie D i samband med företagsförvärv.
 22. Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till beslut om att:

a) anta en nollvison beträffande arbetsplatsolyckor inom bolaget,
b) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision,
c) resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen,
d) anta en vision om absolut jämställdhet mellan män och kvinnor på samtliga nivåer inom bolaget,
e) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet,
f) årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen,
g) uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget,
h) ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller utländsk,
i) i anslutning till h) ovan uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till vederbörande myndighet (regeringen och/eller Skatteverket) fästa uppmärksamheten på behovet av en regeländring på ifrågavarande område,
j) valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med etik, kön och etnicitet,
k) uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen påtala behovet av det juridiska regelverket av innebörd att möjligheten till s k rösträttsgradering avskaffas,
l) uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa dennas uppmärksamhet på behovet av införandet av en nationell s k politikerkarantän, och
m) uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora aktieägarna i såväl bolagsstyrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2018 - eller dessförinnan inträffande extra bolagsstämma - för beslut.

 1. Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (artikel 6.2).
 2. Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (artikel 9).
 3. Stämmans avslutande.


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningens förslag beträffande styrelse m m (punkterna 1, 12-14)

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2017 att, såvitt avser punkterna 1 och 12-14 enligt dagordningen, framlägga följande förslag:

Punkt 1:           Styrelsens ordförande Jonas Wiström väljs till årsstämmans ordförande.


Punkt 12:         Sju ordinarie ledamöter, utan suppleanter.


Punkt 13:         Arvode till styrelsens ledamöter utgår oförändrat med sammanlagt 4 860 000 kronor att fördelas med 1 450 000 kronor till styrelsens ordförande samt 485 000 kronor till ledamot. För ledamöterna i revisionsutskottet föreslås ett oförändrat arvode på 150 000 kronor till utskottets ordförande samt 100 000 kronor till ledamot i utskottet. För ersättnings­utskottet föreslås ett oförändrat arvode på 50 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till ledamot i utskottet.

Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 14:         För tiden t o m nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöterna Ulla Litzén, Annette Sadolin, Karsten Slotte, Charlotte Strömberg, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och av Jonas Wiström. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jonas Wiström.

                       För tiden t o m nästa årsstämma föreslås omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB. PricewaterhouseCoopers har meddelat att Peter Clemedtson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG

Styrelsens förslag beträffande utdelning och avstämningsdagar (punkt 11)

Utdelning på aktier av serie A och aktier av serie B
Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 om 2,00 kronor per aktie av serie A och 2,00 kronor per aktie av serie B. Avstämningsdag för utdelningen föreslås bli den 10 april 2017 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 13 april 2017.

Sammanlagd utdelning till innehavare av aktier av serie A och serie B enligt ovan uppgår till 638 miljoner kronor baserat på 319 014 634 utestående aktier den 16 februari 2017. Antalet egna innehavda B-aktier per detta datum är 5 126 262 stycken, vilket dock kan förändras fram till avstämningsdagen för utdelning.

Utdelning på utestående preferensaktier av serie C
Styrelsen föreslår att utdelning på utestående preferensaktier av serie C intill årsstämman 2018 ska lämnas kvartalsvis med 30 kronor per preferensaktie av serie C, dock högst 120 kronor. Utdelning till innehavare av preferensaktier av serie C uppgår till högst 85 miljoner kronor baserat på 707 408 utestående preferensaktier av serie C den 16 februari 2017. Antalet egna innehavda C-aktier per detta datum är 122 592 stycken, vilket dock kan förändras fram till avstämningsdag för utdelning.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 maj 2017, den 15 augusti 2017, den 15 november 2017 och den 15 februari 2018. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 18 maj 2017, den 18 augusti 2017, den 20 november 2017 och den 20 februari 2018.

Utdelning på preferensaktier av serie C och serie D som kan komma att emitteras
Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2017 fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie C och/eller serie D i bolaget (punkt 21). Under förut­sättning att bolaget emitterar preferensaktier av serie C och/eller serie D under tiden fram till årsstämman 2018, föreslår styrelsen att utdelning på nya preferensaktier av serie C och/eller serie D som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet - sammanlagt högst 1 250 000 preferensaktier av serie C och/eller serie D - intill årsstämman 2018 ska lämnas kvartalsvis med 30 kronor per preferensaktie av serie C, dock högst 120 kronor, och med 25 kronor per preferensaktie av serie D, dock högst 100 kronor, från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 maj 2017, den 15 augusti 2017, den 15 november 2017 och den 15 februari 2018. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 18 maj 2017, den 18 augusti 2017, den 20 november 2017 och den 20 februari 2018.

Första gången utbetalning av utdelning på de preferensaktier av serie C och/eller serie D som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att respektive aktier har registrerats vid Bolagsverket.

Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer utdelning på preferensaktier av serie C och/eller serie D som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet att uppgå till högst 150 miljoner kronor.

Återstående medel efter utdelning på aktier av serie A, serie B och, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, preferensaktier av serie C och serie D, minst 7 049 miljoner kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, för tiden fram till årsstämman 2018, anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De föreslagna riktlinjerna är i huvudsak överensstämmande med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2016.

Incitamentssystem för bolagets affärsorganisation är av stor strategisk betydelse för Ratos. Mot denna bakgrund har ett ersättnings- och incitamentssystem tagits fram som ska erbjuda konkurrenskraftiga villkor samtidigt som bolagets medarbetare motiveras att verka i aktieägarnas intresse.

Incitamentssystemet består av ett antal komponenter - fast lön, rörlig kontant lön, pensionsavsättningar, köpoptioner samt syntetiska optioner - och vilar på fem grundläggande principer.

 • Ratos medarbetare ska erbjudas konkurrenskraftiga villkor i en bransch där konkurrensen kring kvalificerade medarbetare är hård och samtidigt uppmuntras att stanna kvar inom Ratos.
 • Såväl individuella insatser som gruppens prestationer ska gå att koppla till av styrelsen tydligt uppsatta mål.
 • Rörlig kontant lön som utbetalas till ledande befattningshavare ska kopplas till gemensamma och individuella årligen fastställda mål. Målen är både kvantitativa och kvalitativa och syftar till att uppfylla Ratos långsiktiga strategi och den resultatutveckling som kommer aktieägarna till godo.
 • Styrelsen fastställer årligen ett tak för den sammantagna rörliga lönen, vilken maximalt ska uppgå till cirka 0,6 procent av bolagets eget kapital vid ingången av verksamhetsåret.
 • Ratos nyckelpersoner ska uppmuntras till en samsyn med bolagets aktieägare vilken åstadkoms genom rimligt avvägda optionsprogram där medarbetarna dels tar del av kursstegringar alter­nativt realiserade värdeökningar, men även tar en personlig risk genom att betala en marknadsmässig premie för optionerna.

Såvitt avser kostnaderna för föreslagna optionsprogram hänvisas till styrelsens förslag avseende köpoptioner (punkt 16) och syntetiska optioner (punkt 17).

Pensionsförmåner ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda pensionslösningar, men vissa pensionsförmåner som följer ITP-planen är förmånsbestämda.

Vid uppsägning av VD från bolagets sida är uppsägningstiden 12 månader och vid uppsägning från VD:s sida är uppsägningstiden 6 månader.

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom de riktlinjer som tidigare beslutats.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall.

Styrelsens förslag till beslut avseende utställande av köpoptioner samt överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utställande av högst 800 000 köpoptioner på återköpta aktier i bolaget samt överlåtelse av högst 800 000 aktier av serie B i bolaget i samband med att lösen av köpoptionerna påkallas. Köpoptionsprogrammet överensstämmer i allt väsentligt med det köpoptionsprogram som beslutades av årsstämman 2016.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv till förslaget är följande. Incitamentssystem för bolagets affärsorganisation är av stor strategisk betydelse för Ratos. Styrelsen anser mot denna bakgrund att förekomsten av ett effektivt aktierelaterat incitament för bolagets nyckelpersonal är av väsentlig betydelse för bolagets utveckling. Styrelsens målsättning är att samtliga nyckelpersoner ska erbjudas möjlighet att delta i optionsprogram varje år och förvärva och inneha optioner av fem olika serier. Programmet bedöms vara fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Bolaget har per den 16 februari 2017 följande befintliga aktierelaterade incitamentsprogram.

Köpoptioner med löptid Lösenkurs, kr per aktie Utestående optioner Motsvarande antal aktier
2012-2017 03 20 72,00 1 149 200 1 183 676
2013-2018 03 20 63,50 585 900 585 900
2014-2019 03 20 55,20 574 500 574 500
2015-2020 03 20 57,10 462 100 462 100
2016-2021 03 19 48,70 453 000 453 000

Lösenperioden för köpoptionsserie 2017 ska vara 1 oktober 2020-18 mars 2022. Lösenkursen ska initialt vara 125 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden
11-15 september 2017 framräknade genomsnittliga volymvägda betalkursen för Ratos B-aktie på Nasdaq Stockholm. Antal aktier och lösenkursen för de aktier som omfattas av beslutet om överlåtelse enligt denna punkt omräknas i förekommande fall på grund av lämnad utdelning, fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

För optionerna ska erläggas en marknadsmässig premie beräknad med en på marknaden vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) baserat på genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden 11-15 september 2017 framräknade genomsnittliga volymvägda betalkursen för Ratos B-aktie på Nasdaq Stockholm, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Beräkningen ska utföras av två oberoende värderingsinstitut varvid genomsnittet av värderingarna, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt, ska anses utgöra marknadsmässig premie. Optionsköpen kan komma att subventioneras genom att optionsköpare erhåller kontant extra ersättning motsvarande högst 50 procent av optionspremien efter avdrag för 55 procents schablonskatt, varvid ersättningen fördelas till lika delar på fem år och förutsätter i normalfallet att vederbörande är fortsatt verksam i Ratos-koncernen och fortfarande innehar från Ratos förvärvade optioner eller aktier förvärvade genom optionerna.

Rätt att köpa optioner ska tillkomma VD och övriga nyckelpersoner (investment managers m fl), med högst mellan 10 000 och 300 000 optioner per person. Styrelseledamöter i Ratos omfattas inte av erbjudandet. Totalt omfattas högst cirka 25 personer av erbjudandet. Tilldelning sker av styrelsen i enlighet med de principer som fastställs av bolagsstämman och baseras på befattning och erfarenhet. Anmälan om köp av optioner ska ske under perioden 11-18 september 2017.

Överlåtelse av aktier får ske endast till innehavare av köpoptioner som under perioden
1 oktober 2020-18 mars 2022 med stöd av köpoptioner påkallar sådan överlåtelse. Betalning för aktier som förvärvas med stöd av köpoptioner ska ske inom 10 bankdagar efter påkallelse om köp. Fullständiga optionsvillkor framgår av förslagets Bilaga 1.

Baserat på en kurs för Ratos B-aktie om 42,65 kronor, samt på övriga marknadsförhållanden som rådde per den 20 februari 2017 och styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2016, har värdet per option av Nordea Bank AB (publ) och Deloitte AB uppskattats till 5,10 kronor, vilket ger ett värde för samtliga optioner om cirka 4,1 Mkr.

Subventionen av optionspremien, beräknad på basis av ovan nämnda uppskattade optionsvärde, ger upphov till en kostnad om högst cirka 6 Mkr inklusive sociala avgifter. Styrelsens förslag ger - med tillämpning av IAS 33 - en minskning av vinst per aktie med -0,07 kronor till -1,86 kronor per aktie och ett oförändrat eget kapital per aktie om 31 kronor för 2016 proforma.

Vid utnyttjande av de föreslagna optionerna ökar antalet utestående aktier. Dessa aktier utgör, vid fullt utnyttjande av optionerna, 0,3 procent av antalet och 0,1 procent av röstetalet beräknat på antalet utestående aktier (dvs totalt antal emitterade aktier minskat med bolagets innehav av egna aktier). Vid fullt utnyttjande av nu föreslagna optioner jämte befintliga optioner utgör antalet aktier 1,3 procent av antalet och 0,4 procent av röstetalet beräknat på antalet utestående aktier.

Förslaget har utarbetats av bolagets ersättningsutskott tillsammans med externa rådgivare samt fastställts av styrelsen.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om utfärdande av syntetiska optioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Ratos (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i portföljbolag. Programmet föreslås genomföras genom utgivande av syntetiska optioner ("Optionsprogram 2017"). Optionsprogram 2017 förväntas medföra ökat engagemang och ökad motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Ratos. Options­program 2017 avses omfatta cirka 25 nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Ratos. Styrelsen är av uppfattningen att programmet kommer att vara till nytta för Ratos aktieägare samt att det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Optionsprogram 2017 inom ramen för här angivna riktlinjer och enligt följande huvudsakliga villkor:

 • Erbjudande om förvärv av optioner ska omfatta VD och övriga nyckelpersoner (investment managers m fl) som för närvarande är verksamma i Ratos eller som kan komma att anställas under tiden fram till nästa årsstämma, sammanlagt cirka 25 personer, med högst mellan 10 och 200 optioner per person och investering. Styrelseledamöter i Ratos omfattas inte av erbjudandet.
 • Erbjudande om förvärv av och avtal avseende optioner ska omfatta samtliga de portföljbolag Ratos investerar i under perioden från årsstämman 2017 (eller i förekommande fall, från den tidpunkt efter årsstämman 2017 då deltagaren anställts) och fram till nästa årsstämma. Totalt antal optioner hänförliga till ett portföljbolag ska uppgå till högst 1 000 stycken och avse 5 procent av Ratos totala investering i det portföljbolaget. Avseende de portföljbolag som förvärvats under 2016 fram till och med årsstämman 2017 kan förvärv av högst 1 000 optioner i respektive portföljbolag motsvarande 2 procent erbjudas (utöver redan erbjudna optioner motsvarande 3 procent) av Ratos totala investering i respektive portföljbolag ("Tilläggsprogram 2017").
 • Deltagare i Optionsprogram 2017 och Tilläggsprogram 2017 ska senast den 15 augusti 2017 eller den tidigare tidpunkt som styrelsen bestämmer avge sin anmälan om deltagande. Deltagare som anställs efter årsstämman 2017 ska äga rätt att avge anmälan om deltagande vid senare tillfälle. Förvärv av optioner hänförligt till visst portföljbolag ska enligt Optionsprogram 2017 ske i anslutning till Ratos investering i bolaget. Förvärv av optioner enligt Tilläggsprogram 2017 ska ske senast den 22 augusti 2017 eller den tidigare tidpunkt som styrelsen bestämmer, eller, vad gäller deltagare som anställs senare, det datum som styrelsen bestämmer (dock senast dagen före årsstämman 2018).
 • Anställdas förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Värdet ska beräknas av två oberoende värderingsinstitut med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).
 • Utfärdandet av syntetiska optioner ska ske genom att avtal ingås mellan Ratos och den anställde på i huvudsak följande villkor:
  • En option ska ge optionsinnehavaren rätt att från Ratos erhålla ett penningbelopp som beräknas på grundval av det kassaflöde som Ratos erhåller från sin investering i portföljbolag, efter att Ratos erhållit en avkastning på 8 procent per år.
  • Optionens löptid ska motsvara Ratos investeringstid i portföljbolaget, dock högst 10 år.
  • Optionen ska vara fritt överlåtbar, men föremål för hembud med rätt för Ratos att förvärva optionen.
 • Optionsköpen kan komma att subventioneras genom att optionsköparen erhåller kontant extra ersättning motsvarande högst 50 procent av optionspremien upp till 5 procent av Ratos totala investering i det aktuella portföljbolaget efter avdrag för 55 procents schablonskatt, varvid ersättningen fördelas till lika delar på 4 år och förutsätter i normalfallet att vederbörande är fortsatt verksam i Ratos-koncernen och fortfarande innehar från Ratos förvärvade optioner.

Optionerna överlåts till marknadspris. En del av Ratos kostnad för programmet utgörs av subvent­ionskostnaden, inklusive sociala avgifter. Därutöver tillkommer den framtida kostnaden eller intäkten för Ratos hänförlig till utställda optioner som beror på värdeutvecklingen på Ratos investering i det aktuella portföljbolaget. Om värdeutvecklingen understiger 8 procent per år är optionerna värdelösa och inbetald premium blir en intäkt för Ratos. Om värdeutvecklingen på Ratos investering i det aktuella portföljbolaget överstiger 8 procent per år har optionerna ett värde. Det sammanlagda värdet av utställda optioner enligt Optionsprogram 2017 vid sluttidpunkten är högst 5 procent av skillnaden mellan faktiskt realiserat värde för Ratos investering vid sluttidpunkten och anskaffnings­värdet uppräknat med 8 procent per år. Det sammanlagda värdet av utställda optioner enligt Tilläggsprogram 2017 vid sluttidpunkten är högst 2 procent av skillnaden mellan värdeökningen för Ratos investering från förvärvet av optionerna och anskaffningsvärdet uppräknat med 8 procent per år. Optionsvärdet vid sluttidpunkten, med avdrag för inbetald premium och med tillägg av kostnaden för föreslagen subvention, blir Ratos totala kostnad. Eventuella vinster för optionsinnehavarna utbetalas vid Ratos exit eller senast efter 10 år. Baserat på genomsnittligt utfall av tidigare års optionsprogram beräknas kostnaden för subventionen komma att uppgå till ca 6 Mkr, inklusive sociala avgifter.

Förslaget har utarbetats tillsammans med externa rådgivare och har varit föremål för behandling av ersättningsutskottet och styrelsen.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna.

Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen (punkt 18)

För att möjliggöra emission av preferensaktier enligt det i punkten 21 föreslagna bemyndigandet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningens artikel 6, varigenom den erhåller följande lydelse:

"Artikel 6: AKTIESLAG

 1.   Aktier skall kunna utges i fyra slag betecknade serie A, serie B, preferensaktie av serie C och preferensaktie av serie D.

2.   Aktier av serie A berättigar till en röst. Aktier av serie B samt preferensaktier av serie C och preferensaktier av serie D berättigar vardera till en tiondels röst.

3.   Aktier av serie A kan högst utges till ett antal som motsvarar 27 procent av aktiekapitalet i bolaget, aktier av serie B till ett högsta antal som svarar mot 100 procent av aktiekapitalet i bolaget, preferensaktier av serie C till ett högsta antal som svarar mot 10 procent av aktiekapitalet i bolaget och preferensaktier av serie D till ett högsta antal som svarar mot 10 procent av aktiekapitalet i bolaget.

4.   Vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktier av serie C medföra företrädes­rätt framför aktier av serie A och aktier av serie B till årlig utdelning enligt nedan.

Företräde till utdelning per preferensaktie av serie C ("Preferensutdelning C") skall:

i.     från och med det första utbetalningstillfället (se nedan) närmast efter det att preferens­aktierna av serie C registrerades hos Bolagsverket till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2017 uppgå till 25 kronor per kvartal, dock högst 100 kronor per år med avstämningsdagar enligt nedan.

ii.   från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2017 och för tiden därefter skall den årliga Preferensutdelningen C ökas med totalt 20 kronor jämnt fördelat på kvartalsvisa utbetalningar. Justering skall ske i samband med första utbetalningstillfället efter årsstämman 2017. 

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktier av serie D medföra samma företrädes­rätt som preferensaktier av serie C framför aktier av serie A och aktier av serie B till årlig utdelning enligt nedan. 

Företräde till utdelning per preferensaktie av serie D ("Preferensutdelning D") skall:

i.     från och med det första utbetalningstillfället (se nedan) närmast efter det att preferens­aktierna av serie D registrerades hos Bolagsverket till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2021 uppgå till 25 kronor per kvartal, dock högst 100 kronor per år med avstämningsdagar enligt nedan.

ii.   från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2021 och för tiden därefter skall den årliga Preferensutdelningen D ökas med totalt 28 kronor jämnt fördelat på kvartalsvisa utbetalningar. Justering skall ske i samband med första utbetalningstillfället efter årsstämman 2021. 

Utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie C och serie D skall ske kvartalsvis. Avstämningsdagar skall vara den 15 februari, den 15 maj, den 15 augusti och den 15 november. För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag, skall avstämnings­dagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första gången utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie D kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att preferensaktien har registrerats vid Bolagsverket.

Om ingen utdelning lämnats på preferensaktier av serie C eller serie D, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelning C och D lämnats, skall preferensaktierna av serie C och serie D, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferens­utdelning C och D erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie C och serie D, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning på aktier av serie A eller serie B lämnas. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10 procent, varvid uppräkning skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).

Preferensaktierna av serie C och serie D skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

5.   Inlösen av preferensaktier av serie C och serie D
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie C och/eller serie D efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier av serie C som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av serie C som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie C som skall inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier av serie C kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier av serie C som skall inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie C skall vara ett belopp enligt följande:

i.     Fram till den första kvartalsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2017, ett belopp motsvarande 115 procent av det belopp som har betalats för varje preferensaktie av serie C vid den första emissionen av preferensaktier av serie C ("Initial Teckningskurs C") jämte Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie C skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

ii.   Från och med den första kvartalsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2017 och för tiden därefter, ett belopp motsvarande 105 procent av Initial Teckningskurs C jämte Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie C skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Fördelningen av vilka preferensaktier av serie D som skall inlösas skall ske pro rata i för­hållande till det antal preferensaktier av serie D som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie D som skall inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier av serie D kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier av serie D som skall inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie D skall vara ett belopp enligt följande:

i.     Fram till den första kvartalsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2021, ett belopp motsvarande 115 procent av det belopp som har betalats för varje preferensaktie av serie D vid den första emissionen av preferensaktier av serie D ("Initial Teckningskurs D") jämte Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie D skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

ii.   Från och med den första kvartalsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2021 och för tiden därefter, ett belopp motsvarande 100 procent av Initial Teckningskurs D jämte Innestående Belopp uppräknat med årlig ränta enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie D skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Ägare av preferensaktie av serie C och serie D som skall inlösas skall vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om styrelsens beslut om inlösen motta lösenbeloppet för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

6.   Bolagets upplösning
Om bolaget likvideras skall preferensaktier av serie C och serie D medföra företrädesrätt framför aktier av serie A och aktier av serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie av serie C och serie D, motsvarande lösenbeloppet beräknat enligt punkten 5 ovan per tidpunkten för likvidationen, innan utskiftning sker till ägare av aktie av serie A eller B. Preferensaktier av serie C och serie D skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

7.   Omräkning vid vissa bolagshändelser
För det fall antalet preferensaktier av serie C eller serie D ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse skall de belopp som preferensaktie av serie C och serie D berättigar till enligt punkterna 4-6 i denna artikel 6 i bolagsordningen omräknas för att återspegla denna förändring.

8.   Omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B
Ägare till aktier av serie A skall äga rätt att påfordra att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall ske skriftligt och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolaget. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering sker.


Bolaget genomför nödvändiga åtgärder för omvandlingen kostnadsfritt för aktieägare fyra gånger om året. Sådana åtgärder genomförs vid slutet av varje kvartal avseende begäran som inkommit till bolaget senast sju dagar före kvartalsslut. Aktieägare äger även rätt att vid andra tidpunkter få omvandlingen genomförd men då mot ersättning härför."

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

 • Förvärv får ske av aktier av serie A, aktier av serie B, preferensaktier av serie C och preferensaktier av serie D som kan komma att utges innan nästa årsstämma.
 • Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm.
 • Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
 • Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger
  sju (7) procent av totalt antal utgivna aktier i bolaget.
 • Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet vid Nasdaq Stockholm.
 • Förvärv får ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 596/2014/EU och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att skapa värde för bolagets aktieägare. Häri ingår bl a säkring av köpoptioner utställda inom ramen för Ratos incitamentsprogram.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B i samband med företagsförvärv (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Bemyndigandet ska omfatta högst 35 miljoner aktier av serie B. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara Ratos kapitalinsats vid förvärvet. 

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av pre-ferensaktier av serie C och/eller av serie D i samband med företagsförvärv (punkt 21)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av preferensaktier av serie C och/eller serie D i bolaget. Bemyndigandet ska omfatta sammanlagt högst 1 250 000 preferensaktier av serie C och/eller serie D. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskild emission, högst motsvara Ratos kapitalinsats för avtalade förvärv. 

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i sam­band med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie D enligt denna punkt 21 är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 18 ovan.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FÖRSLAG

Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (artikel 6.2) (punkt 23)

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att artikel 6.2 i bolagsordningen ändras enligt nedan:

"Samtliga aktier - såväl stamaktier som preferensaktier - berättigar till en röst."

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om det biträds av samtliga aktieägare som är närvarande vid årsstämman och dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, alternativt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman om ägare till hälften av alla aktier av serie A och nio tiondelar av de vid årsstämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen.

Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (artikel 9) (punkt 24)

Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att artikel 9 i bolagsordningen ändras genom ett tillägg av ett tredje och ett fjärde stycke enligt följande:

"Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det vederbörande lämnat statsrådsuppdraget.

Annan av det offentliga heltidsarvoderad politiker må inte utses till ledamot av styrelsen förrän ett år förflutit från det att vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat."

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Aktier och röster

Vid dagen för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 324 970 896 aktier i bolaget, varav
84 637 060 är A-aktier med en röst vardera, 239 503 836 är B-aktier med en tiondels röst vardera och 830 000 är preferensaktier av serie C med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 108 670 443,6 röster. Bolaget innehar per samma dag 5 126 262 egna B-aktier och 122 592 egna preferensaktier av serie C, totalt motsvarande 524 885,4 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga hos bolaget på adress Drottninggatan 2 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.ratos.se senast den 16 mars 2017. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det.

Stockholm i mars 2017
Ratos AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Jonas Wiström, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 98
Jan Andersson, valberedningens ordförande, 076-139 55 00

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma                                                   6 april 2017
Delårsrapport januari-mars 2017                      8 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017                       17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017              14 november 2017

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 19 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Konsumentvaror/Handel, Bygg och Energi. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 000 medarbetare.