Styrelsen i Ratos föreslår en återinförd utdelning

Regulatorisk information 2020-09-22


Den 30 mars 2020 beslutade Ratos styrelse att dra tillbaka utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2019 mot bakgrund av instabiliteten på marknaden och osäkerhetsfaktorer om COVID-19:s ekonomiska effekter på medellång sikt. Vidare uppgavs att styrelsen avsåg att istället kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt stabiliserats och bolagets visibilitet i intjäningen normaliserats. Styrelsen har nu utvärderat bolagets finansiella utveckling och ställning och bedömer att ett återinförande av utdelningen är lämpligt. Därför har styrelsen beslutat att bolaget ska kalla till en extra bolagsstämma den 22 oktober 2020 för att besluta om att en utdelning om 0,65 kr per aktie ska utbetalas för räkenskapsåret 2019. Ratos kommer att återbetala de statliga bidrag som erhållits i Sverige kopplade till COVID-19-situationen. Mer information om den extra bolagsstämman lämnas inom kort i en separat kallelse till stämman.


För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, tel: 08-700 17 00 
elene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, tel: 070-868 40 50, e-post: helene.gustafsson@ratos.se


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2020 klockan 18:00 CET.


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.