Bokslutskommuniké 2019

Regulatorisk information 2020-02-06


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 08.00 CET.Förbättrat resultat och fortsatt god tillväxt i fjärde kvartalet


  • Nettoomsättningen för Ratos affärsområden ökade med 15%, varav 16% organiskt, och uppgick till 6 221 MSEK (5 428)
  • EBITA för Ratos affärsområden, exklusive IFRS 16, uppgick till 57 MSEK (-69)
  • Rörelseresultat för koncernen enligt IFRS uppgick till 122 MSEK (-689)
  • Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 607 MSEK
  • Resultat per aktie för helåret 2019 före och efter utspädning 2,11 SEK (-1,40)
  • Förslag till utdelning för helåret 2019 0,65 SEK / aktie (0,50)

Klockan 11.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 93 strax före klockan 11.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.


Stockholm den 6 februari 2020
Jonas Wiström
VD


För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Peter Wallin, CFO, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.