Delårsrapport januari-juni 2020

Regulatorisk information 2020-07-17


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 07.00 CET.Fortsatt stark resultatutveckling och god tillväxt i andra kvartalet


  • Nettoomsättningen för Ratos affärsområden ökade med 2%, varav 9% organiskt, och uppgick till 7 227 MSEK (7 103)
  • EBITA för Ratos affärsområden uppgick till 1 047 MSEK (703)
  • Rörelsens kassaflöde för Ratos affärsområden uppgick till 1 236 MSEK (1 075)
  • Rörelseresultatet för Ratoskoncernen uppgick till 1 077 MSEK (674)
  • Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 245 MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,18 SEK (1,28)

Klockan 09.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 583 50 strax före klockan 09.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.com där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.com.


Stockholm den 17 juli 2020
Jonas Wiström
VD


För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Jonas Ågrup, Tf CFO, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98, helene.gustafsson@ratos.se


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.