Ratos AB: Fortsatt positiv utveckling i bolagsgruppen – koncernens resultat påverkat av omvärderat aktieinnehav

Regulatorisk information 2021-07-16


Utveckling Ratos bolagsgrupp, justerat för Ratos ägarandelar


 • EBITA ökade till 1 055 MSEK (1 045). I föregående års resultat ingick det avyttrade Bisnode med 91 MSEK
 • Nettoomsättningen minskade till 6 949 MSEK (7 221). Organiskt ökade nettoomsättningen med 2%.
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 105 MSEK (1 232)

Utveckling Ratoskoncernen


 • Omvärdering av aktier i Dun & Bradstreet Holding Inc. påverkade resultatet negativt med 113 MSEK i kvartalet
 • Periodens resultat för Ratoskoncernen uppgick till 679 MSEK (780)
 • Rörelseresultatet från kvarvarande verksamhet för Ratoskoncernen uppgick till 915 MSEK (955)
 • Resultat per aktie efter utspädning minskade till 1,90 SEK (2,18)
 • Likvida medel i moderbolaget uppgick till 2 338 MSEK (1 245)

Väsentliga händelser under och efter periodens slut


 • 1 april förvärvade HL Display bolaget CoolPresentation och stärker därigenom sin marknadsposition i Nederländerna.
 • 17 maj förvärvade Diab produktionen av ULTEMTM foam från SABIC för att bredda produkterbjudandet och bättre möta behoven inom högtekniska applikationer.
 • 20 maj meddelade Ratos att man överväger att tillsammans med övriga ägare genomföra en ägarspridning i Aibel, företrädesvis genom en notering på Oslo Børs.
 • 30 juni tecknade helägda KVD-koncernen, avtal om att förvärva 100 procent av Forsbergs Fritidscenter som är Nordens största husbils- och husvagnsåterförsäljare.

”Under det andra kvartalet fortsatte vår positiva utveckling i bolagsgruppen. Elva av tolv bolag uppvisade bättre eller mycket bättre resultat än föregående år. EBITA steg med 1%, trots att Bisnode ingår i jämförelsesiffrorna för 2020 med 91 MSEK. Nuvarande bolagsgrupp ökade EBITA med 11%. Det innebär att vi för åttonde kvartalet i rad uppvisade EBITA-tillväxt. Nettoomsättningen steg organiskt med 2%”.


Jonas Wiström, VD och koncernchef, Ratos


En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 09.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Ratos webbplats, www.ratos.com


Länk till audiocast: https://www.financialhearings.com/event/13558


De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.


Telefonnummer:
UK: +44 333 300 9032
SE: +46 8 566 426 92
US: +1 631 913 1422 PIN for US: 61959798#


Stockholm den 16 juli 2021
Jonas Wiström
VD och koncernchef


För ytterligare information, besök www.ratos.com eller kontakta:
Jonas Ågrup, CFO
08-700 17 00


Jonas Wiström, VD och koncernchef
08-700 17 00

 


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 07:00 CEST.


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.