Ratos AB: Starka kassaflöden, minskad skuldsättning och EBITA ökade 20%

Regulatorisk information 2023-10-23


Kvartal 3 2023


 • Justerad EBITA uppgick till 517 MSEK (432)
 • Rörelseresultatet uppgick till 481 MSEK (406)
 • Periodens resultat uppgick till 287 MSEK (283) och påverkades av ett finansnetto om -172 MSEK (-63)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,57 SEK (0,61)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 862 MSEK (736)


Januari-september 2023


 • Justerad EBITA uppgick till 1 918 MSEK (1 648)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 804 MSEK (1 336)
 • Periodens resultat upp gick till 1 026 MSEK (834) och påverkades av ett finansnetto om -573 MSEK (-267)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,28 SEK (1,79)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 393 MSEK (1 411)
 • Skuldsättningsgrad exklusive finansiell leasing uppgick till 1,3x (0,9x)


Väsentliga händelser under samt efter kvartalets slut


 • Semcon har under oktober skiljt ut affärsområdet Product Information, som nu verkar i det nya fristående bolaget Aleido. Båda bolagen är fortsatt helägda dotterbolag till Ratos

”EBITA i kvartalet uppgick till 517 MSEK (432), en ökning med 20% jämfört med samma period föregående år. Exklusive förvärvet av Semcon, som genomfördes i det fjärde kvartalet 2022, ökade EBITA med 11%. EBITA-marginalen uppgick till 6,5 % (6,1%). Koncernens omsättning i perioden ökade med 13% till 7 971 MSEK. Kassaflödet ökade med 17% till 862 MSEK. Skuldsättningsgraden uppgick till 1,3x jämfört med 2,5x vid årsskiftet.”


Jonas Wiström, vd och koncernchef, Ratos

En presentation av rapporten kommer att hållas idag kl. 09.00 CEST. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som webcast på Ratos webbplats, www.ratos.com.

Presentationen kan följas live på Youtube via följande länk: https://youtube.com/live/zmOVIGWY3fg?feature=share

Deltagare som vill ställa frågor i direktsändningen ombeds att föranmäla sig till helena.jansson@ratos.com för en personlig inbjudan.

Representanter för media är välkomna att kontakta kommunikationschef Josefine Uppling vid intervjuförfrågningar.

Stockholm den 23 oktober 2023
Jonas Wiström
Vd och koncernchef

För ytterligare information, besök www.ratos.com eller kontakta:
Josefine Uppling, kommunikations- och hållbarhetschef
076-114 54 21
josefine.uppling@ratos.com

Jonas Ågrup, CFO och IR
08-700 17 00

Jonas Wiström, vd och koncernchef
08-700 17 00

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2023 kl. 07.00 CEST.


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 17 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.