Ratos AB: Starkt resultat och viktiga steg mot en mer homogen koncern

Regulatorisk information 2022-10-24


Kvartal 3 2022


 • Justerad1) EBITA uppgick till 432 MSEK (365)
 • Rörelseresultatet uppgick till 406 MSEK (208)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,61 SEK (0,04) för kvarvarande verksamhet
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 562 MSEK (-228))

 


Januari-september 2022


 • Justerad1) EBITA uppgick till 1 648 MSEK (1 576)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 336 MSEK (1 277)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,79 SEK (1,88) för kvarvarande verksamhet
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 897 MSEK (350)
 • Skuldsättningsgrad exklusive finansiell leasing uppgick till 0,9x (-0,5x)

 


Väsentliga händelser under samt efter kvartalets slut


 • 1 juli förvärvade NVBS, som ingår i affärsområdet Construction & Services, anläggningsföretaget TKBM Entreprenad AB
 • 9 augusti förvärvade Ratos 70% av konsultbolaget Knightec som ingår i affärsområdet Industry
 • 26 september offentliggjorde Ratos ett rekommenderat kontanterbjudande om 157 kronor per aktie till aktieägarna i Semcon AB
 • 3 oktober förvärvade Speed Group, som ingår i affärsområdet Construction & Services, logistikbolaget Scandi Terminal AB
 • 3 oktober förvärvade airteam, som ingår i affärsområdet Construction & Services, ventilationsbolaget Grundströms Plåt i Kiruna AB

 


1) För definition se sid 23 i rapporten. EBITA för kv3 2021 är justerat med omvärdering och realisationsresultat noterade aktier -149 MSEK. EBITA för kv1-3 2022 är justerat med omvärdering och realisationsresultat noterade aktier -118 MSEK (-280) samt omstruktureringskostnader om -130 MSEK hänförligt till Diab.

”EBITA uppgick till 432 MSEK i kvartalet och till 1 648 MSEK ackumulerat för de tre första kvartalen, vilket är de högsta resultaten på många år exklusive reavinster. Omsättningen i kvartalet uppgick till 7 039 MSEK, vilket är 31% högre än föregående år. Under kvartalet fortsatte arbetet mot en mer homogen koncern. Förvärvet av det innovativa konsultbolaget Knightec slutfördes och ett erbjudande till aktieägarna i Semcon kommunicerades. Vägen mot en mer sammanhållen struktur kommer att innehålla såväl försäljningar av koncernbolag som förvärv och ska sammantaget även resultera i en fortsatt stark balansräkning”.

Jonas Wiström, vd och koncernchef, Ratos

En presentation av rapporten kommer att hållas idag kl. 09.00 CEST. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som webcast på Ratos webbplats, www.ratos.com.

Presentationen kan följas live på Youtube via följande länk: https://youtu.be/HTWvYJxQdyk

Deltagare som vill ställa frågor i direktsändningen ombeds att föranmäla sig till helena.jansson@ratos.com för en personlig inbjudan.

Representanter för media är välkomna att kontakta kommunikationschef Josefine Uppling vid intervjuförfrågningar.

Stockholm den 24 oktober 2022
Jonas Wiström
Vd och koncernchef


För ytterligare information, besök www.ratos.com eller kontakta:
Josefine Uppling, kommunikations- och hållbarhetschef
076-114 54 21
josefine.uppling@ratos.com

Jonas Ågrup, CFO och IR
08-700 17 00

Jonas Wiström, vd och koncernchef
08-700 17 00

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2022 kl. 07.00 CEST.


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 15 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 26 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.