Ratos: Bokslutskommuniké 2015

Regulatorisk information 2016-02-17


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Utveckling i bolagsportföljen

 • God utveckling, EBITA +9% (Ratos andel) och operativ EBITA +6%
 • Omsättningstillväxt om +4%
 • Resultat/resultatandelar från bolag 664 Mkr (392)

Förvärv och avyttringar

 • Förvärv av Speed Group, TFS och Serena Properties
 • Tre försäljningar under året - total exitvinst om 1 101 Mkr
 • Tilläggsförvärv i bland annat Bisnode och GS-Hydro
 • Avtal om förvärv av airteam efter periodens slut

Finansiell information

 • Resultat före skatt 892 Mkr (1 367)
 • Resultat per aktie före utspädning 1,29 kr (3,22)
 • Nedskrivningar -565 Mkr (-250), framförallt hänförligt till Euromaint
 • Förslag till utdelning 3,25 kr/aktie (3,25)
 • Fortsatt stark finansiell ställning
 • Ratos-aktiens totalavkastning +9%

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 62 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Se filmen där VD Susanna Campbell kommenterar delårsrapporten: www.ratos.se/rapport.

Stockholm den 17 februari 2016
Susanna Campbell
VD

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016
Delårsrapport januari-juni 2016 19 augusti 2016
Delårsrapport januari-september 2016 10 november 2016

Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Serena Properties, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 500 medarbetare.