Ratos: Delårsrapport januari-juni 2015

Regulatorisk information 2015-08-14


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 451 Mkr (13)
  • Resultat före skatt justerat för exitresultat 215 Mkr (13)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,65 kr (-0,39)
  • God resultat- och försäljningsutveckling i bolagen
  • Försäljning av Nordic Cinema Group slutförd efter periodens slut - exitvinst cirka 900 Mkr
  • Minskat aktieinnehav i Inwido till 10,4% ägande - exitvinst 236 Mkr
  • Avtal om förvärv av Speed Group
  • Fortsatt stark finansiell ställning
  • Ratos-aktiens totalavkastning +20%

Telefonkonferens kl 10.00, tel nr 08-566 426 62.

Se filmen där VD Susanna Campbell kommenterar delårsrapporten: www.ratos.se/rapport.

Stockholm den 14 augusti 2015
Ratos AB (publ)

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2015 6 november 2015
Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control och Nebula. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 20 miljarder kronor.