Ratos: Delårsrapport januari-juni 2016

Regulatorisk information 2016-08-19


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 08.00 CET.

Utveckling i bolagsportföljen

  • Omsättningstillväxt om +8%, där portföljens nettoomsättning justerat för Ratos ägarandel uppgick till 11 623 Mkr (10 736)
  • Resultatutveckling om -9%, främst hänförligt till svag utveckling i GS-Hydro. Portföljens operativa EBITA justerat för Ratos ägarandel uppgick till 624 Mkr (683)

Förvärv och avyttringar

  • Förvärven av Serena Properties samt airteam slutfördes i januari respektive april
  • Avtal om förvärv av camping- och friluftsbolaget Oase Outdoors i juni
  • Avtal om förvärv av designföretaget Gudrun Sjödén Group efter periodens slut

Finansiell information

  • Resultat/resultatandelar från bolag 184 Mkr (401), minskning till följd av lägre resultat i portföljen samt förändrad bolagsportfölj
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,40 kr (0,65)
  • Likvida medel i moderbolaget uppgick till 2 430 Mkr (2 990)

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 425 09 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 19 augusti 2016
Ratos AB (publ)

För ytterligare information:
Lars Johansson, vd, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:
  

Delårsrapport januari-september 2016  10 november 2016
Bokslutskommuniké 2016 17 februari 2017
Delårsrapport januari-mars 2017 8 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017 17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017 6 november 2017

  

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 19 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 16 000 medarbetare.