Ratos: Delårsrapport januari-juni 2017

Regulatorisk information 2017-08-17


P R E S S M E D D E L A N D E  17 augusti 2017

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Utveckling i bolagsportföljen

 • Omsättningsutveckling +2%
 • EBITA uppgick till 757 Mkr (625), +21%
 • Operativ EBITA uppgick till 777 Mkr (806), -4%

Förvärv och avyttringar

 • Avtal om försäljning av Nebula tecknat, exitvinst 515 Mkr. Försäljningen slutfördes efter periodens slut
 • Avtal om försäljning av Serena Properties tecknat, exitvinst cirka 90 Mkr. Försäljningen förväntas slutföras under tredje kvartalet
 • Försäljning av resterande aktieinnehav i Arcus under första kvartalet, exitvinst 33 Mkr
 • Försäljning av AH Industries slutfört under första kvartalet, exitförlust 32 Mkr

Finansiell information

 • Koncernens nettoomsättning 12 303 Mkr (12 274)
 • Resultat före skatt 514 Mkr (7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,59 kr (-0,40)
 • Inlösen av samtliga preferensaktier av serie C, sammanlagd inlösenlikvid 1 300 Mkr
 • Likvida medel i moderbolaget 1 281 Mkr (2 430)

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 92 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 17 augusti 2017
Magnus Agervald
VD

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2017            14 november 2017
Bokslutskommuniké 2017                                16 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018                     3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                       17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018            25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 15 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Konsumentvaror/Handel och Bygg. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 14 000 medarbetare.