Ratos: Delårsrapport januari-mars 2017

Regulatorisk information 2017-05-08


Pressmeddelande 8 maj 2017

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Utveckling i bolagsportföljen

  • Omsättningstillväxt om 7%
  • Ökning av EBITA från 14 Mkr till 102 Mkr
  • Ökning av operativ EBITA från 95 Mkr till 110 Mkr, +16%

Förvärv och avyttringar

  • Försäljning av resterande aktieinnehav i Arcus, exitvinst 33 Mkr. Total exitvinst uppgick till 1 437 Mkr
  • Försäljning av AH Industries slutfört, exitförlust 32 Mkr

Finansiell information

  • Koncernens nettoomsättning 5 561 Mkr (5 905)
  • Resultat före skatt -32 Mkr (-25)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,38 kr (-0,18)
  • Likvida medel i moderbolaget 3 386 Mkr (4 123)

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 425 09 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 8 maj 2017
Magnus Agervald
VD


För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2017                     17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017          14 november 2017


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 14 200 medarbetare.