Ratos: Delårsrapport januari-september 2017

Regulatorisk information 2017-11-14


Pressmeddelande 14 november 2017

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 08.00 CET.

Utveckling i bolagsportföljen

 • Omsättning oförändrad
 • EBITA uppgick till 1 006 Mkr (938), +7%
 • Operativ EBITA uppgick till 1 045 Mkr (1 124), -7%

Förvärv och avyttringar

 • Försäljning av Nebula slutfördes under tredje kvartalet, exitvinst 515 Mkr
 • Försäljning av Serena Properties slutfördes under tredje kvartalet, exitvinst 79 Mkr
 • GS-Hydro Holding Oy samt GS-Hydro Oy försattes under tredje kvartalet i konkurs
 • Försäljning av resterande aktieinnehav i Arcus under första kvartalet, exitvinst 33 Mkr
 • Försäljning av AH Industries slutfördes under första kvartalet, exitförlust 32 Mkr

Finansiell information

 • Koncernens nettoomsättning 17 647 Mkr (18 579)
 • Resultat före skatt 1 255 Mkr (-2 220)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 2,73 kr (-5,74)
 • Inlösen av samtliga preferensaktier av serie C, sammanlagd inlösenlikvid 1 300 Mkr
 • Likvida medel i moderbolaget 2 405 Mkr (1 627)

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-506 395 49 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 14 november 2017
Magnus Agervald
VD

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2017                                16 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018                      3 maj 2018
Årsstämma 2018                                               3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                        17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018             25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 14 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Konsumentvaror/Handel och Bygg. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 13 400 medarbetare.