Ratos valberedning och årsstämma 2016

2015-10-12


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 14 april 2016 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm.

I enlighet med beslut på Ratos årsstämma den 16 april 2015 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Arne Karlsson som sammankallande.

I valberedningen ingår:

 • Jan Andersson, av Ratos huvudägare och ett antal svenska institutioner ombedd fortsätta som ordförande i valberedningen
 • Ulf Fahlgren, utsedd av Akademiinvest
 • Arne Karlsson, ordförande i Ratos styrelse
 • Jan Söderberg, företrädare för eget och närståendes innehav
 • Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse
 • Per-Olof Söderberg, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse samt företrädare för eget och närståendes innehav

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2016 års årsstämma avseende:

 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
 • arvode till styrelse och revisorer
 • val av ordförande för stämman
 • principer för tillsättande av kommande valberedning

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till yvonne.carpenter.elveljung@ratos.se (rubricera "Till Valberedningen") eller brev till Ratos Valberedning, Yvonne Carpenter Elveljung, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras i början av mars 2016.

För ytterligare information:
Jan Andersson, valberedningens ordförande, 076-139 55 00
Arne Karlsson, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 00

Kommande informationstillfällen från Ratos:   
Delårsrapport januari-september 2015 6 november 2015
Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016
Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016

  
Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 18 miljarder kronor.