Ratos valberedning och årsstämma 2017

2016-10-06


Ratos årsstämma kommer att avhållas den 6 april 2017 på Skandiascenen, Cirkus, i Stockholm.

I enlighet med beslutad princip för tillsättande av valberedning på Ratos årsstämma den 14 april 2016 meddelas härmed att bolagets större ägare/ägargrupper har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Jonas Wiström som sammankallande.

I valberedningen ingår:

 • Jan Andersson, av Ratos huvudägare och ett antal svenska institutioner ombedd fortsätta som ordförande i valberedningen
 • Ulf Fahlgren, utsedd av Akademiinvest
 • Jan Söderberg, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse samt företrädare för eget och närståendes innehav
 • Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse
 • Per-Olof Söderberg, företrädare för eget och närståendes innehav
 • Jonas Wiström, ordförande i Ratos styrelse

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2017 års årsstämma avseende:

 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
 • arvode till styrelse och revisorer
 • val av ordförande för stämman
 • i förekommande fall ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till yvonne.carpenter.elveljung@ratos.se (rubricera "Till Valberedningen") eller brev till Ratos Valberedning, Yvonne Carpenter Elveljung, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm, senast den 9 februari 2017.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 16 februari 2017, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information:
Jan Andersson, valberedningens ordförande, 076-139 55 00
Jonas Wiström, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2016          10 november 2016
Bokslutskommuniké 2016                                 17 februari 2017
Delårsrapport januari-mars 2017                     8 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017                      17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017          6 november 2017

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 21 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 16 100 medarbetare.